Regulamin KTP PTTK "Przygoda"

Regulamin KTP PTTK "Przygoda"REGULAMIN

Klubu Turystów Pieszych "PRZYGODA"
przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK
(zwany dalej Regulaminem)


I. Część ogólna

§ 1.

1. Klub Turystów Pieszych "PRZYGODA" (zwany dalej Klubem) jest dobrowolnym zrzeszeniem turystów czynnie uprawiających turystykę, pragnących znaleźć urzeczywistnienie swoich celów we wspólnych wycieczkach i koleżeńskim zorganizowanym współdziałaniu.
2. Dla pełnego uzyskania powyższych celów, we wzajemnych relacjach między członkami Klubu, nie odgrywają żadnej roli ani zajmowane przez nich stanowiska społeczne i zawodowe, ani wiek, ani wykształcenie. Na pierwszym miejscu stawiane są natomiast zalety znamionujące dobrego turystę i kolegę.
3. Do Klubu mogą należeć wyłącznie członkowie PTTK.


§ 2.

1. Klub Turystów Pieszych "PRZYGODA" jest jednostką organizacyjną PTTK Oddział Świętokrzyski powołaną do organizowania i prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej.
2. Podstawową dyscypliną turystyczną organizowaną przez Klub jest turystyka piesza, jednakże inne rodzaje turystyki uprawiane przez członków Klubu są traktowane na równi z tą dyscypliną.


§ 3.

1. Zasady i cel działalności Klubu są określone w niniejszym Regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie członków Klubu i zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału PTTK.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadza się uchwałą Walnego Zebrania członków Klubu i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK.
3. Postanowienia Regulaminu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Statucie Oddziału PTTK i muszą być interpretowane na ich podstawie.


§ 4.

1. Od 1966 r. Klub posiada swoją odznakę autorstwa Jerzego Sadowskiego. Okrągła, z wizerunkiem jelenia świętokrzyskiego, od wielu lat wyróżnia nas pośród innych turystów.
2. Klub korzysta bezpłatnie z lokalu udostępnionego przez Oddział Świętokrzyski PTTK w sposób umożliwiający programową działalność klubową oraz z pomocy w pracy kancelaryjnej.

 


II. Zadania i środki działania Klubu.

§ 5.

Do zadań Klubu należy:
1. Propagowanie i uprawianie turystyki oraz krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.
2. Organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów i innych ogólnodostępnych imprez turystycznych.
3. Organizowanie na zlecenie Oddziału PTTK kursów szkoleniowych.
4. Współpraca z innymi klubami i kołami turystycznymi w organizowaniu imprez turystycznych oraz czynny udział w ogólnopolskim życiu turystycznym (rajdy, zloty, narady).
5. Propagowanie zdobywania odznak turystycznych i uprawnień przodownickich PTTK.
6. Rozwijanie w uczestnikach imprez turystycznych umiłowania przyrody i skarbów kultury narodowej.

 


III. Członkowie - ich prawa i obowiązki.

§ 6.

1. Członkowie Klubu dzielą się na członków zwyczajnych oraz honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym mającym pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
3. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu za szczególne zasługi położone dla Klubu. W wyjątkowych sytuacjach w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, Zarząd Klubu może przyznać tą godność podejmując stosowną Uchwałę i informując o tym ogół członków Klubu.
4. Walne Zebranie może nadać godność Honorowego Prezesa Klubu byłemu Prezesowi Klubu , który wykazał się wybitną działalnością na rzecz Klubu. Nadanie godności Honorowego Prezesa Klubu oznacza jednoczesne uzyskanie godności Członka Honorowego Klubu.

§ 7.

1. O przyjęciu do Klubu decyduje jego Zarząd jednak po spełnieniu przez kandydata
następujących warunków:

1. Złożenie deklaracji zaopiniowanej przez co najmniej jednego wprowadzającego członka Klubu.
2. Przedłożenie aktualnej legitymacji PTTK.
3. Czynny udział w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Klub w ciągu 1 roku poprzedzającego przyjęcie do Klubu.
4. Nie narusza postanowień pkt 1, 2 i 3, § 10.

2. Zarząd w uznaniu szczególnych zasług kandydata dla Klubu może wyjątkowo skrócić okres wskazany w ust. 1 pkt 3 co najwyżej o połowę.
3. Uroczyste przyjęcie kandydata w poczet członków Klubu następuje na jednym ze Zlotów Klubowych. Wręcza się wtedy legitymację członka Klubu oraz odznakę klubową.


§ 8.

1. Członek zwyczajny mający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych ma prawo:

1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
3. Nosić odznakę klubową oraz używać barw klubowych dla podkreślenia swej przynależności do Klubu.
4. Brać udział we wszystkich imprezach turystycznych oraz korzystać z ogólnej działalności Klubu.
5. Mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu na imprezy klubowe.

2. Członkowie honorowi nie będący aktualnie członkami PTTK mają prawo:

1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu doradczego, bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio.


§ 9.

1. Podstawowym obowiązkiem członka Klubu jest współdziałanie w realizacji zadań Klubu, a w szczególności:

1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz Statutu PTTK.
2. Stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu.
3. Branie czynnego udziału w programowej działalności Klubu.
4. Dbanie o dobre imię Klubu i jego wszechstronny rozwój, o posiadany majątek, zapobieganie wszystkiemu, co mogłoby przynieść mu szkodę.
5. Czynne włączanie się do opieki nad zabytkami kultury narodowej, ochrony przyrody i propagowania działalności PTTK.
6. Regularne opłacanie składek członkowskich.

2. Członkowie honorowi Klubu są zwolnieni od uiszczania klubowych składek członkowskich.


§ 10.

1. W stosunku do członka Klubu, który:

1. Nie stosuje się do postanowień Regulaminu Klubu i wyższych władz PTTK oraz "Karty Praw i Obowiązków Członka PTTK".
2. Postępuje w sposób nie licujący z mianem dobrego turysty i kolegi.
3. Działa na szkodę Klubu.

Zarząd Klubu może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego Oddziału z wnioskiem o wymierzenie mu odpowiedniej kary organizacyjnej.

2. W przypadkach nie kwalifikujących się do ukarania, lecz posiadających znamiona działania wymienionego w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 przez dłuższy okres czasu, Zarząd Klubu może uznać danego członka za osobę niepożądaną w Klubie i po uprzednim udzieleniu mu ostrzeżenia w formie pisemnej zdecydować o skreśleniu go z listy członków Klubu.
3. Skreślenie to nie jest równoznaczne z karą, lecz traktowane jest jako cofnięcie mu zaufania, które decydowało o przyjęciu go do Klubu. Skreślenie nie powoduje utraty członkostwa PTTK.
4. Skreślenie z listy członków jest wewnętrzną sprawą Klubu i podlega odwołaniu od decyzji tylko do najbliższego Walnego Zebrania.
5. Skreślenie z listy członków Klubu wymaga wspólnej uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie.


§ 11.

1. Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

1. Pisemnego zgłoszenia przez członka władzom klubu o jego wystąpieniu z Klubu.
2. Utraty członkostwa PTTK.
3. Zalegania w opłacaniu w Klubie składki członkowskiej za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Śmierci członka klubu.


§ 12.

1. Osoby, które przestały być członkami Klubu na skutek przyczyn wymienionych w pkt 1, 2 i 3 § 11 traktowane są jako byli członkowie Klubu. Zachowują numer członkowski, nie mają jednak praw wyborczych.
2. Osoby, które przestały być członkami Klubu na skutek przyczyn wymienionych w pkt 1, 2 i 3 § 11, mogą być przyjęte ponownie w poczet członków Klubu po opłaceniu składek członkowskich PTTK, składek klubowych i wznowieniu działalności turystycznej w ramach Klubu.

 


IV. Władze Klubu.

§ 13.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.


§ 14.

1. Walne Zebrania członków Klubu mogą być Sprawozdawczo - Wyborcze albo Sprawozdawcze, przy czym mogą być zwoływane jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zebrania Zwyczajne powinny być zwoływane co dwa lata w IV kwartale roku jako Sprawozdawczo - Wyborcze. O zwołaniu Zebrania Zwyczajnego członkowie muszą być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie Nadzwyczajne winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty:

1. Uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Otrzymania przez Zarząd Klubu wniosku Zarządu Oddziału PTTK.
3. Otrzymania przez Zarząd Klubu żądania zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/3 ilości członków Klubu.

 
§ 15.

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Wybór członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków i sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.
2. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Klubu.
3. Podejmowanie uchwał dotyczących programowej działalności Klubu i gospodarki funduszami klubowymi.
4. Uchwalanie Regulaminu Klubu.
5. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu oraz o połączeniu się z innym Klubem lub kołem PTTK.
6. Mianowanie honorowych członków Klubu.
7. Spisywanie w straty w części lub w całości majątku klubowego (funduszy, inwentarza) w przypadku ich utracenia lub zniszczenia na skutek wypadków losowych. Nie dotyczy to majątku stanowiącego własność Oddziału PTTK użytkowanego przez Klub.
8. Wybór delegatów na zjazd Oddziału.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu.

§ 16.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości Członków klubu z opłaconymi składkami członkowskimi według stanu na dzień zwołania Walnego Zebrania
2. Wyboru Władz Klubu oraz delegatów na Zjazd Oddziału dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Zasady prowadzenia obrad i regulaminu wyborczego nie mogą stać w sprzeczności z zasadami określonymi przez władze PTTK.

§ 17.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 osób ukonstytuowanych następująco:

1. Prezes.
2. Wiceprezes lub wiceprezesi.
3. Sekretarz.
4. Skarbnik.
5. Członkowie Zarządu o przydzielonym przez Zarząd Klubu zakresie obowiązków.

2. W razie potrzeby Walne Zebranie może zwiększyć lub zmniejszyć ilość członków Zarządu Klubu.
3. Prezes Zarządu Klubu jest wybierany na Walnym Zebraniu.
4. Członkowie Zarządu Klubu stanowią zwarty zespół, pracujący wspólnie nad realizacją wszystkich zadań Zarządu. Szczegółowy podział pracy ustala się na pierwszym posiedzeniu Zarządu po jego wyborze przez Walne Zebranie.

§ 18.

1. Zebrania Zarządu Klubu powinny odbywać się minimum 10 razy w roku i powinny być protokołowane. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu (w zastępstwie wiceprezes), o czym zainteresowani członkowie Zarządu powinni być powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział również Honorowy Prezes, członkowie Komisji Rewizyjnej, a także zaproszeni członkowie klubu z głosem doradczym.
3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
4. Zarząd Klubu posługuje się stemplem podłużnym o następującej treści:

Oddział Świętokrzyski PTTK
Klub Turystów Pieszych
"PRZYGODA"
25-007 Kielce ul. Sienkiewicza 29
tel/fax 41 344 77 43

Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów wynikających z regulaminu PTTK i za zgodą Zarządu Oddziału PTTK.

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

1. Kierowanie działalnością Klubu w oparciu o uchwały Walnego Zebrania.
2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem klubowym w ramach uchwał Walnego Zebrania oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami i przepisami władz PTTK.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Klubu.
4. Planowe rozłożenie na cały rok wszystkich form wycieczkowania w celu umożliwienia korzystania z nich jak największej ilości uczestników według ich upodobań i możliwości.
5. Prowadzenie internetowej strony klubowej i zbieranie materiałów świadczących o dorobku klubu.
6. Przyjmowanie do Klubu nowych członków i skreślanie z listy członków osób na podstawie § 6 i §10 niniejszego Regulaminu.
7. Dokooptowanie do Zarządu Klubu nowych członków w przypadku ustąpienia z Zarządu członka wybranego przez Walne Zebranie lub zaprzestanie pełnienia przez niego swych funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dokooptowana ilość członków Zarządu nie może przekroczyć 1/2 ilości członków, wybranych przez Walne Zebranie.
8. Sporządzanie wniosków o przyznanie członkom Klubu wyróżnień, nagród i odznaczeń przez PTTK za pracę społeczną w dziedzinie turystyki.
9. Wykonywanie zarządzeń władz PTTK w ramach obowiązków statutowych.
10. Uznanie za nieściągalne należności z tytułu zalegających składek członkowskich od osób, które przestały być członkami Klubu.
11. Pozostałe zadania wyszczególnione we "Wzorcowym Regulaminie Zarządu Klubu PTTK " Rozdz. II § 3 (Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1.09.2006 r.).

§ 20.

1. Członkowie Zarządu Klubu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone, a w szczególności:

1. Prezes - (w czasie jego nieobecności wiceprezes) kieruje całokształtem działalności klubu, czuwa nad czynnościami pozostałych członków Zarządu Klubu i realizacją planów pracy, podpisuje korespondencję, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu.
2. Wiceprezes lub wiceprezesi bezpośrednio kierują przydzieloną im przez Zarząd częścią działalności klubowej.
3. Sekretarz - redaguje i przechowuje korespondencję, prowadzi ewidencję członków, Rejestr Imprez Klubowych, sprawozdawczość Klubu oraz wykonuje czynności zlecane przez Zarząd.
4. Skarbnik - zbiera składki członkowskie i rozlicza je z Zarządem Oddziału, prowadzi ewidencję wpłat i wypłat kasowych i bankowych, reguluje wszystkie rachunki, zgodnie z uchwałami Zarządu, podpisuje wraz z prezesem pisma dotyczące spraw finansowych, czuwa i nadzoruje wraz z prezesem nad należytym zabezpieczeniem majątku Klubu i majątku obcego powierzonego Klubowi.

2. W przypadku niemożności wypełniania funkcji przez sekretarza lub skarbnika, czynności te wykonują upoważnieni przez Zarząd członkowie Zarządu.
3. Pozostałe czynności wymienione we Wzorcowym Regulaminem Zarządu Klubu PTTK - Rozdział III "Podział zadań pomiędzy członków Zarządu" (Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1. 09. 2006 r.)


§ 21.

Kadencja Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, chyba że nadzwyczajne okoliczności, niezależne od Klubu, nie pozwolą na zwołanie Walnego Zebrania. Winno się ono jednak odbyć w najbliższym terminie po ustaniu tych okoliczności.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch członków.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w miarę potrzeby co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego, obowiązkowo zaś przed Walnym Zebraniem.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub wskazany przez niego członek Komisji) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu, tylko z głosem doradczym.
4. W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie Komisji mają prawo dokooptować do swego grona innego członka Klubu lub wybrać nowego Przewodniczącego. W przypadku niemożności spełnienia powyższego warunku konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu.
6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy w szczególności:

1. Przynajmniej raz w roku kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Składanie Zarządowi Klubu uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego i o wynikach przeprowadzonych kontroli.
3. Składania Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Klubu.
4. Składanie wniosków w sprawie działalności Klubu i jego Zarządu.


V. Fundusze, majątek, gospodarka klubowa.

§ 23.

1. Majątek Klubu tworzy się ze składek członkowskich Klubu. Tworzy się również z części wpisowego i składek członkowskich z tytułu przynależności do PTTK w wysokości uchwalanej przez Zarząd Oddziału, a także z dotacji, nagród, darowizn oraz wpływów z innych tytułów.
2. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej obliczonej na dochód, może natomiast przyjmować zlecenia na wykonanie płatnych usług związanych z turystyką na klubowe konto w Oddziale.
3. Klub może posiadać własny sprzęt turystyczny i inny niezbędny do prowadzenia działalności statutowej.
4. Na równi z majątkiem klubowym należy traktować również wszelkie przedmioty używane przez Klub w różnego rodzaju imprezach. Do niego także należy zabezpieczenie i opieka nad archiwum Klubu, biblioteką, kronikami oraz przedmiotami stanowiącymi pamiątki i nagrody zdobyte przez Klub.
5. Majątkiem i funduszami pochodzącymi z Oddziału PTTK, Zarząd Klubu gospodaruje na podstawie ogólnie obowiązujących w PTTK przepisów finansowych.
6. Fundusze klubowe służą do pokrywania bieżących potrzeb. Wszelkie wydatki są zatwierdzane przez prezesa Klubu i Skarbnika na odpowiedniej, wiarygodnej dokumentacji.
Z wydatków tego funduszu Zarząd Klubu rozlicza się przed Walnym Zebraniem.VI. Różne.

§ 24.

W latach jubileuszowych winny być organizowane imprezy i uroczystości związane z rocznicą powstania Klubu Turystów Pieszych „PRZYGODA”


§ 25.

W przypadku rozwiązania Klubu cały majątek klubowy przechodzi na rzecz macierzystego
Oddziału PTTK, w przypadku zaś połączenia się z innym Klubem lub Kołem PTTK - za zgodą Oddziału PTTK do nowej jednostki organizacyjnej.


§ 26.

1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga przyjęcia przez Zarząd Oddziału.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
w przypadkach określonych Statutem Oddziału.


§ 27.

1. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 26 ust. 1, likwidatorami Klubu są członkowie jego zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie § 26 ust. 2, likwidację jego aktywów i pasywów, przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Likwidatorzy postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w PTTK


§ 28.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków Klubu Turystów Pieszych "Przygoda" w dniu 14.11.2016 roku oraz zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Kielcach w dniu 17.01.2017r.


§ 29.

Poprzedni Regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie stracił swą ważność.


§ 30.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

 

Kalendarz Imprez